วิกรวงษ์วนิช ก. (2018) “คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 16–24. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902 (Accessed: 25 May 2022).