เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ. and เนตรทิพย์ ว. (2018) “ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 25–39. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905 (Accessed: 24 May 2022).