เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. (2018) “การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 40–49. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909 (Accessed: 25 May 2022).