ขันธศิริ โ. (2018) “งานสร้างสรรค์บทเพลง ‘เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค’”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 62–74. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100 (Accessed: 25 May 2022).