นาควัชระ ป. (2018) “การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 75–83. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112 (Accessed: 24 May 2022).