จีนพงษ์ ส. (2018) “การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 115–132. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118 (Accessed: 25 May 2022).