ลีระศิริ ส. (2018) “ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 84–97. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160 (Accessed: 24 May 2022).