สุวิสุทธิ์ พ. (2018) “การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 98–114. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168 (Accessed: 24 May 2022).