มุกดาม่วง อ. (2018) “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 50–61. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505 (Accessed: 25 May 2022).