[1]
วานิชกรอ., จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ., and ชาญวิถีค., “การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 1, pp. 31-44, Jun. 2018.