[1]
พันธะพจน์ น., “เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 1, pp. 61–74, Jun. 2018.