[1]
เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ., and เนตรทิพย์ ว., “ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 25–39, Dec. 2018.