[1]
เกษมสถิตย์วงศ์ ธ., “การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 40–49, Dec. 2018.