[1]
ขันธศิริ โ., “งานสร้างสรรค์บทเพลง ‘เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค’”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 62–74, Dec. 2018.