[1]
จีนพงษ์ ส., “การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 115–132, Dec. 2018.