[1]
ลีระศิริ ส., “ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 22, no. 2, pp. 84–97, Dec. 2018.