[1]
P. Chaochalard, “การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง)”, Fine Arts Journal: SWU, vol. 20, no. 1, pp. 21–32, Jul. 2016.