รักแผน ต. “แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 21, no. 2, Dec. 2017, pp. 14-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452.