สุนทรพิพิธ พ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 21, no. 2, Dec. 2017, pp. 55-64, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761.