วานิชกรอ., จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ., and ชาญวิถีค. “การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, Vol. 22, no. 1, June 2018, pp. 31-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782.