พันธะพจน์ น. “เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 1, June 2018, pp. 61-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797.