ตังเดชะหิรัญ ช., and พุ่มอินทร์ ป. “การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 2-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868.