เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ., and เนตรทิพย์ ว. “ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 25-39, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905.