เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. “การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 40-49, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909.