ขันธศิริ โ. “งานสร้างสรรค์บทเพลง ‘เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค’”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 62-74, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100.