จีนพงษ์ ส. “การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 115-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118.