ลีระศิริ ส. “ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 84-97, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160.