สุวิสุทธิ์ พ. “การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 98-114, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168.