มุกดาม่วง อ. “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, vol. 22, no. 2, Dec. 2018, pp. 50-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505.