รักแผน ตวัน. “แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 21, no. 2 (December 29, 2017): 14–23. Accessed July 5, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452.