สุนทรพิพิธ พันธุ์ชนะ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 21, no. 2 (December 29, 2017): 55–64. Accessed July 1, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761.