วานิชกรอรัญ, จันทร์เอียดจุฑาธิปต์, จำนงชอบอังสุมาลิน, and ชาญวิถีคุณัญญา. “การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 1 (June 29, 2018): 31-44. Accessed July 5, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782.