พันธะพจน์ นิจจัง. “เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 1 (June 29, 2018): 61–74. Accessed July 3, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797.