ตังเดชะหิรัญ ชนิดา, and พุ่มอินทร์ ประพันธ์ศักดิ์. “การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 2–15. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868.