วิกรวงษ์วนิช กฤษณ์. “คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 16–24. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902.