เฟื่องวุฒิ ณภัทร, สว่างอารมณ์ โดม, พร้อมสุขกุล พิมลมาศ, and เนตรทิพย์ วรสรณ์. “ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 25–39. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905.