เกษมสถิตย์วงศ์ ธรณ์ธันย์. “การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 40–49. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909.