ขันธศิริ โกวิทย์. “งานสร้างสรรค์บทเพลง ‘เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค’”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 62–74. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100.