นาควัชระ ปริญญา. “การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 75–83. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112.