จีนพงษ์ สุรีรัตน์. “การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 115–132. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118.