ลีระศิริ สมพงษ์. “ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 84–97. Accessed May 25, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160.