สุวิสุทธิ์ พนมศักดิ์. “การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 98–114. Accessed May 24, 2022. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168.