มุกดาม่วงอมรมาศ. “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22, no. 2 (December 28, 2018): 50-61. Accessed September 21, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505.