1.
รักแผน ต. แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2022 Jul. 5];21(2):14-23. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452