1.
สุนทรพิพิธ พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2022 Jul. 3];21(2):55-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761