1.
วานิชกรอ, จันทร์เอียดจ, จำนงชอบอ, ชาญวิถีค. การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018Jun.29 [cited 2020Jul.5];22(1):31-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782