1.
พันธะพจน์ น. เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Jun. 29 [cited 2022 Jul. 3];22(1):61-74. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797