1.
ตังเดชะหิรัญ ช, พุ่มอินทร์ ป. การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 24];22(2):2-15. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868