1.
วิกรวงษ์วนิชก. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018Dec.28 [cited 2020Sep.21];22(2):16-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902