1.
วิกรวงษ์วนิช ก. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 25];22(2):16-24. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902